Ochrana osobních údajů

Basketbalový klub Lipník nad Bečvou

Ochranu soukromí a osobních údajů hráčů a členů BK Lipník považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich hráčů a členů.

Jaké osobní údaje člena (hráče) BK Lipník se shromažďují a zpracovávají?

Se zpracováním osobních údajů dávají členové, hráči (případně jejich zákonní zástupci) souhlas při vyplnění žádosti (přihlášky) do klubu případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů:  

S ohledem na povahu členství v klubu BK Lipník mezi klubem a členem (hráčem) je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. BK Lipník ale nemůže registrovat hráče na ČBF a tím ho přijmout za řádného člena klubu, pokud mu nejsou poskytnuty potřebné osobní údaje.

Z jakých zdrojů BK Lipník osobní údaje získává?

  • přímo od uchazeče o členství v klubu, hráče nebo jeho zákonného zástupce na základě vyplněné přihlášky případně souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • od dalších subjektů (jiného klubu), při přestupu nebo hostování hráče

K jakým účelům BK Lipník osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu člena klubu(viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

  • Fotografie a videozáznamy z hromadných akcí klubu (zápasy, plesy, turnaje,..) nezaměřené na detail hráče (hromadné záběry monitorující průběh akce)

Se souhlasem člena klubu:

  • Fotografie a videozáznamy jednotlivce za účelem zveřejnění informací o konkrétním hráči
  • Informace uvedené na přihlášce jako je jméno, příjmení, rodné číslo, adresa a kontakty za účelem registrace hráče na ČBF

Jakým způsobem BK Lipník zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou nebo elektronickou kontrolou a BK Lipník disponuje technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji členů klubu (hráčů) přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu BK Lipník osobní údaje poskytuje?

  • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro BK Lipník provádějí činnosti a kde se mohou osobní data členů klubu (hráčů) vyskytovat; za zpracovatele vybírá BK Lipník po pečlivém zvážení pouze takovou osobu (subjekt), která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů (např. účetní, daňový poradce, kondiční trenér,…)
  • se souhlasem člena klubu (hráče) nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.  

Jaké jsou možnosti člena klubu (hráče) ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas člena klubu (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává BK Lipník osobní údaje výhradně se souhlasem člena klubu (hráče). Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém BK Lipník poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné, u některých osobních údajů potřebných pro registraci na ČBF je však nezbytné. Pokud se člen klubu (hráč) s BK Lipník nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat, nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je BK Lipník vázán a plně ho respektuje.

Jaký přístup má člen klubu (hráč) ke svým osobním údajům a jaká je povinnost BK Lipník?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o členech klubu BK Lipník zpracovává, si člen klubu může vyžádat žádostí adresovanou na kontaktní údaje BK Lipník. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví BK Lipník bez zbytečného odkladu a předá ji žadateli osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má BK Lipník právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud člen klubu zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany BK Lipník nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může člen klubu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může člen klubu (hráč) obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Člen klubu (hráč) má kdykoli možnost se obrátit na všechny trenéry všech kategorií, kteří zodpoví případné dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních, podání případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze:

  • Písemnou nebo e-mailovou žádostí podanou prostřednictvím oficiálních kontaktních adres klubu

Jak BK Lipník informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

  • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách BK Lipník; www.bklipnik.cz a www.bklipniknb.cz
  • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je člen klubu (hráč) seznámen při vyplnění přihlášky do klubu; v této souvislosti je žadatel o členství také požádán, aby se vyjádřil k BK Lipník navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů.